טלפון: 036207045

תקנון מועדון לקוחות קונדלראסטה.

1. תקנון זה נועד להסדיר את הכללים על פיהם מתנהל מועדון הלקוחות של רשת "קונדלראסטה"
( להלן : "המועדון" ) ומהווה חלק בלתי נפרד מתנאי ההצטרפות של לקוח המבקש להיות חבר במועדון.
לקוח המצטרף למועדון מקבל בכך על עצמו בעצם ההצטרפות את כללי תקנון זה על כל התנאים, ההטבות,
והסייגים שבתקנון ומתחייב לפעול על פיו.
כל חבר מועדון ייחשב כמי שקרא והסכים להוראות תקנון זה.

הצטרפות כחבר במועדון

2. כל אדם אשר מלאו לו 18 שנים זכאי להצטרף למועדון פעם אחת בזמן נתון (לא ניתן להירשם כחבר
פעמיים או יותר באותו זמן). הצטרפותו של מי שגילו מתחת ל-18 שנים מותנית באישור בכתב מאחד
מהוריו או מהאפוטרופוס שלו. הנהלת המועדון שומרת לעצמה את הזכות לסרב לאשר רישומו של
לקוח כחבר במועדון מכל סיבה שהיא ולפי ראות עיניה בלבד וללא חובת הנמקת הסירוב.

3 .כדי להצטרף למועדון יש למלא טופס הצטרפות ולבחור בין חבר מועדון רגיל לחבר מועדון VIP
במידה ונבחר חבר מועדון VIP יש לשלם דמי חבר שנתיים בסך של 100 ש"ח ( להלן: " דמי החבר ").
תשלום דמי החבר יתקבל במזומן או בכרטיס אשראי באחד מסניפי הרשת או באתר הבית, מלקוח חדש
או מלקוח אשר חברותו במועדון הישן אינה בתוקף.

4. האחריות למילוי טופס ההצטרפות ועדכון הפרטים הנכונים הינה של הלקוח, ולא תישמע כל טענה
כלפי הנהלת המועדון בגין אי קבלת כרטיס המועדון או אי קבלת הטבות המועדון עקב טעות במילוי
הפרטים על גבי הטופס.

5. כל אדם הינו חבר מועדון רגיל, החל מיום ההרשמה. חבר מועדון VIP יאושר לאחר תשלום.

6. תוקף החברות במועדון הינו למשך שנה אחת בלבד מיום ההרשמה / תשלום דמי החבר במועדון
( להלן: " תקופת החברות "). בתום השנה תפקע החברות במועדון. את תקופת החברות
ניתן להאריך לשנה נוספת, כמועדון רגיל או כמועדון VIP בכפוף לתשלום דמי חבר מלאים שיהיו בתוקף באותה עת.

7. גובה דמי החבר יהיו ניתנים לשינוי על ידי הנהלת המועדון בכל עת ולפי שיקול דעתה הבלעדי, ובלבד
שהחלטה על העלאת דמי החבר תחול רק מעת קבלתה לגבי תקופת החברות הבאה של אותו חבר.

8. הנתונים והפרטים האישיים אותם ימסור הלקוח בטופס ההצטרפות, ישמשו את הנהלת המועדון
לצורך פנייה ללקוח מידי פעם בפעם וכן לצורך תפעול שוטף של מועדון הלקוחות.

9. יובהר כי בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981 , חתימה הלקוח על טופס ההצטרפות מהווה
הסכמה מצידו לקבלת חומר פרסומי מהנהלת המועדון ו/או מי מטעמה באמצעי המדיה השונים.

10. כמו כן, חבר שחתם על טופס ההצטרפות למועדון ייחשב כמי שהסכים שכל מידע הנאסף ונצבר
בחנויות רשת "קונדלראסטה" לגביו בקשר עם רכישותיו בחנויות וכל נתון שיופק על סמך ניתוח המידע
יועבר להנהלת המועדון ויחשב לקניינה של הנהלת המועדון, אשר תשמור מידע זה בנאמנות כמאגר
מידע רשום על פי חוק. המידע ישמש את הנהלת המועדון לקידום פעולותיה אשר כוללות שיתופי
פעולה עם גופים אחרים באופן ששימוש במידע הנ"ל לא ייחשב פגיעה בפרטיות. עוד מוסכם
שהנהלת המועדון תוכל לעשות במידע זה שימוש שיווקי ו/או אחר לרבות שיתופי פעולה עם גופים
אחרים וחבר המועדון מוותר בזאת על כל טענה על פי כל דין בגין שימוש במידע כאמור.

11. אנו רשאים לא לכבד לקוח מסיבות של גזענות / אלימות / שפה בוטה / הפרעה לעבודה / הפרעה לקהל לקוחותינו / השמצה.

שימוש בתמונות במדיות וחברתיות. 

12. חבר שחתם על טופס ההצטרפות למועדון יחשב כמי שהסכים שיעשה שימוש בתמונות שלו שישותפו לרשתות החברתיות ובמדיה הדיגיטלית עם עיצוב השיער של קונדלראסטה. לקונדלראסטה תהיה הזכות להיכנס לפרופיל שלך ברשתות החברתיות ולקחת משם תמונות עדכניות עם עיצוב השיער של קונדלראסטה בלבד! השימוש בתמונות יעשה לשימוש בפרסום ושיווק העסק בכל מדיה שהיא ולא תהיה טענה כלפי קונדלראסטה על השימוש.

13. ככל שחבר המועדון יתנגד לשימוש בפרטים ובנתונים כאמור, רשאי לדרוש בכתב מהנהלת המועדון
כי שמו והמידע הנוגע אליו יימחקו ממאגר המידע שברשות הנהלת המועדון ו/או לא יימסר לאדם
או לאנשים מסוימים. בנוסף רשאי החבר לדרוש בכתב מהנהלת המועדון להסיר עצמו מרשימת
הדיוור של המועדון. הנהלת המועדון מתחייבת לטפל בדרישת החבר תוך 30 יום מיום קבלת הודעת
החבר כאמור במשרדה.

הטבות

14. הטבת הצטרפות מועדון רגיל: בעת ההצטרפות למועדון, ובאופן חד-פעמי בעסקה הראשונה, הלקוח יקבל חרוז לבחירה במתנה (מהמגוון הנכלל בהטבה).

15. הטבת הצטרפות מועדון VIP: בעת ההצטרפות למועדון VIP, ובאופן חד-פעמי יקבל הלקוח 50 ש"ח לקישוטי שיער (תקף למשך 30 יום, לא כולל תכשיטי שיער). בנוסף יקבל הלקוח 50 ש"ח בעסקה מסך 100 ש"ח למימוש חד פעמי מיום העסקים הבא. (תקף למשך שנה). בנוסף יקבל הלקוח 15% הנחה קבועה על כל העסקאות בסניפי קונדלראסטה. 

הטבת יום הולדת.

16. כל לקוח החבר במועדון הרגיל יקבל 30 ש"ח למימוש חד פעמי בסניפי קונדלראסטה בחודש יום ההולדת.

17. כל לקוח החבר במועדון ה VIP  יקבל 50 ש"ח למימוש חד פעמי בסניפי קונדלראסטה בחודש יום ההולדת.

18. ההטבות הינן אישיות ואינן ניתנות להעברה לאחרים או להמירן למזומן או להחזר כספי אחר.
ההטבות ניתנות למימוש בניתנת מספר טלפון / מייל שאיתו בוצעה ההרשמה בעת קנייה באחת מחנויות הרשת ע"י חבר מועדון בלבד, שחברותו בתוקף.

19. אמצעי התשלום המזכה בהטבות והנחות המועדון הינו מזומן או אשראי.

20. הנהלת המועדון רשאית להגביל את השימוש בהטבות במקביל למבצעים אחרים ברשת בהתאם
לשיקול דעתה הבלעדי.

21. חברי המועדון יקבלו עדכונים מעת לעת על המבצעים השונים בחנויות הרשת ובמסגרת המועדון.
העדכונים יועברו לחברים באמצעות מסרונים ( SMS ) , דואר אלקטרוני, הודעות קוליות-מוקלטות, דואר, במודעות בחנויות הרשת, בעיתונות או בכל אמצעי אחר.

22. חבר המועדון יוכל ליהנות מהטבות המועדון הניתנות בכל אחת מסניפי קונדלראסטה בהתאם
לרשימת הסניפים המפורטת להלן, כאשר הנהלת המועדון שומרת על זכותה לעדכן את הרשימה מעת
לעת.
להלן רשימת החנויות :
קינג גורג' 4 תל אביב – צמות, ראסטות, תוספות שיער וקישוטי שיער.
סינימה סיטי ראשון לציון – ליד הקופות. – צמות וקישוטי שיער.

ביטול החברות

23. כל חבר יהיה רשאי לבטל את חברותו במועדון, בטרם נסתיימה תקופת החברות, בכפוף להודעה
בכתב. מבלי לגרוע מן האמור, השבת דמי החבר במלואם תתאפשר רק אם ביטול החברות במועדון
נעשה תוך 14 יום ממועד ההצטרפות ו/או החידוש, ובלבד שחבר המועדון לא עשה כל שימוש
בהטבות חבר המועדון.
במידה ונעשה שימוש בהטבות כאמור לא יהיה זכאי לקבל את דמי החבר בחזרה.

24. במידה וביטל החבר את חברותו לאחר 14 יום מיום ההצטרפות ו/או החידוש, לא יהיה זכאי לקבל את
דמי החבר בחזרה.

25. הנהלת המועדון תהיה רשאית בכל עת לבטל את חברותו של חבר מועדון ולהפקיע ממנו כל זכות
הנובעת מחברותו, לרבות זכויות והטבות שנצברו קודם לביטול חברותו, במידה ועשה חבר המועדון
שימוש שלא כדין בהטבות החבר שברשותו ו/או פעל בניגוד להוראות התקנון.

סיום פעילות המועדון

26. הנהלת המועדון שומרת לעצמה את הזכות להאריך או להפסיק את פעילות המועדון בהודעה מראש
של 30 יום שתפורסם בדרך שתיקבע. הפסקת פעילות המועדון ביוזמת הנהלת המועדון תאפשר לחבר
לממש את ההטבות שצבר כאמור בתקנון זה לתקופה של עד 90 יום מיום ההודעה.

שונות.

27. לקוח שהחזיר מוצר שנקנה תוך מימוש בהטבת מועדון, יקבל בכפוף למדיניות החזרת
המוצרים של הרשת, זיכוי על הסכום העסקה שבוצע באמצעות מימוש ההטבה כאמור.

28. הנהלת המועדון שומרת לעצמה את הזכות להעניק הטבות נוספות רק לחלק מחברי המועדון וזאת
על פי שיקול דעתה הבלעדי.

29. ההנחות ו/או ההטבות הניתנות במסגרת מועדון הלקוחות יינתנו במקום ולא בנוסף לכל הטבה
ו/או הנחה שניתנו או יינתנו ללקוחות הרשת.

30. הנהלת המועדון שומרת על זכותה לשנות בכל עת ומפעם לפעם את הוראות התקנון, על כל סעיפיו,
לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, זכאות להצטרף למועדון. תקופת החברות, הטבות להן זכאי
החבר במועדון, החנויות המשתתפות וכיו"ב, הכול כפי שתמצא לנכון ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.

31. כל חבר מועדון יהיה אחראי לעדכן את הנהלת המועדון בכל מקרה של שינוי כתובת או עדכון
של פרטים רלוונטיים אחרים.

32. במקרה של סתירה ו/או אי התאמה כל שהיא בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים כשלהם
בכל אמצעי המדיה, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.

33. מטעמי נוחות בלבד כתוב תקנון זה בלשון זכר. כל שנכתב בלשון זכר יש לראותו כנכון גם בלשון
נקבה.

34. לרשות חברי המועדון יעמוד מוקד שירות הלקוחות בטלפון 03-62070בנוס

סגירת תפריט
×

עגלת קניות