תנאי שימוש באתר “קונדלראסטה”

תקנון השימוש באתר הנ”ל נכתב בלשון זכר אך האמור בו מתייחס לנשים וגברים כאחד.

 1. קדימון

  אתר “קונדלראסטה” (להלן “האתר”) הוא אתר המשמש כאתר (מידע ומכירות בכל הקשור לראסטות, צמות, תוספות שיער ואביזרי טיפוח ויופי) ייצוגי עבור “קונדלראסטה” והנך מוזמן לקחת בו חלק בכפוף להסכמתך לתנאי השימוש אשר יפורטו להלן

  בנוסף השימוש באתר זה על כל תכניו והשירותים המוצעים בו, הורדות של קבצים, מדיה כגון תמונות וסרטונים והתכנים השונים המוצעים לקהל המבקרים עשויים להשתנות מעת לעת או בהתאם לסוג התוכן.

  הנהלת האתר שומרת לעצמה הזכות לעדכן את תנאי השימוש המוצגים להלן מעת לעת וללא התראה או אזכור מיוחד בערוצי האתר השונים.

 2. קניין רוחני

  האתר כמו גם כל המידע שבו לרבות עיצוב האתר, קוד האתר, קבצי מדיה לרבות גרפיקות, סרטונים, תמונות, טקסטים, קבצים המוצעים להורדה וכל חומר אחר אשר מוצג באתר שייכים במלואם לאתר הנ”ל ומהווים קניין רוחני בלעדי של אתר קונדלראסטה ואין לעשות בהם שימוש ללא אישור כתוב מראש מאתר “קונדלראסטה”.

  בנוסף אין להפיץ, להעתיק, לשכפל, לפרסם, לחקות או לעבד פיסות קוד, גרפיקות, סרטונים, סימנים מסחריים או כל מדיה ותוכן אחר מבלי שיש ברשותכם אישור כתוב מראש.

 3. תוכן האתר

  אנו שואפים לספק לכם את המידע המוצג באתר ללא הפרעות אך יתכנו בשל שיקולים טכניים, תקלות צד ג או אחרים, הפרעות בזמינות האתר. ולכן איננו יכולים להתחייב כי האתר יהיה זמין לכם בכל עת ולא יינתן כל פיצוי כספי או אחר בשל הפסקת השירות / הורדת האתר.

  קישורים לאתר חיצוניים אינם מהווים ערובה כי מדובר באתרים בטוחים, איכותיים או אמינים וביקור בהם נעשה על דעתכם האישית בלבד ונמצאים בתחום האחריות הבלעדי של המשתמש באתר.

  התכנים המוצעים באתר הינם בבעלותם הבלעדית של קונדלראסטה ואין לעשות בהם שימוש אשר נועד את האמור בתקנון זה (ראה סעיף 3) למעט במקרים בהם צוין אחרת או במקרים בהם צוין כי זכויות היוצרים שייכים לגוף חיצוני. במקרים אלו יש לבדוק מהם תנאי השימוש בקישור המצורף ולפעול על פי המצוין באתר החיצוני לו שייכים התכנים.

 4. ניהול משתמשים ומבקרים באתר

  הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לחסום כל משתמש ובין אם על ידי חסימת כתובת הIP של המחשב שלו, כתובת הMACID של המחשב שלו או אפילו בהתאם למדינת המוצא ללא צורך לספק תירוץ אשר מקובל על הגולש.

  צוות האתר / הנהלת האתר יעשה כל שביכולתו להגן על פרטי המשתמשים הרשומים באתר / מנויים הרשומים באתר. במקרים בהם יעלה בידיו של צד שלישי להשיג גישה למידע מוסכם בזאת כי לגולשים, משתמשים וחברים באתר לה תהה כל תביעה, טענה או דרישה כלפי צוות האתר “קונדלראסטה”.

 5. גילוי נאות

  באתר זה עשוי לעשות שימוש בקבצי קוקיז (במיוחד עבור משתמשים רשומים ומנויים) ובממשקי סטטיסטיקה פנימיים בכדי לשמור תיעוד סטטיסטי אנונימי של גולשים וניתוח תנועת הגולש/ים, הרגלי גלישה באתר וניתוח קליקים וזמן שהייה.

  בכל העת ולבד מאשר גולשים המחוברים לאתר המידע הנשמר הוא אנונימי לחלוטין ואין בו את שם הגולש או כל פרט מזהה אחר.

 6. אזור שיפוט

  בעת שאתם עושים שימוש באתר ובמקרה בו התגלתה כל מחולקת אתם מסכימים להלן כי האמור לעיל נמצא תחת סמכות השיפוט הבלעדי של החוק הישראלי תוך שימוש במערכת בתי המשפט הישראליים בלבד במחוז תל אביב.

7. הגבלת אחריות

מבלי לגרוע מהאמור בתנאי שימוש אלו, בכל מקרה ובשום מצב מנהל האתר ו/או מי מטעמם לא יישאו בחבות או באחריות כלשהי לכל אחד מאלה:

לכל הוצאה, אובדן או נזק עקיפים, תוצאתיים או נסיבתיים (לרבות הפסד כלכלי, אבדן רווחים, אבדן הזדמנות עסקית, אבדן מוניטין, ירידת ערך וכיו”ב), אשר יגרמו למשתמש או לצד שלישי כלשהו בקשר עם השימוש באתר ו/או מעשה או מחדל של מנהלת האתר ו/או מי מטעמה;
לכל תקלה ו/או איחור ו/או שיבוש בשימוש באתר (לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, בקווי בזק ו/או במערכות האינטרנט ו/או ברשתות הסלולר) וכן לכל הוצאה, אובדן או נזק אשר יגרמו מכל סיבה שהיא, שאינה תלויה במנהלת האתר, לרבות ומבלי לגרוע, כתוצאה מצו ו/או תקנה ו/או הוראה של רשות ממשלתית, שיתוק מהותי של מערכות התקשורת, רעידת אדמה, סופה, מחסור בחומרים ו/או בשירותים ציבוריים ו/או בשירותי הובלה, אש, שיטפון, פיצוץ, התפוצצות, תאונה, מגיפה, שביתה, השבתה, מהומות, הפרת הסדר הציבורי, מלחמה, פעולת טרור ו/או איבה וסגר ואלו לא יחשבו כהפרה של תנאי השימוש ולא יזכו את המשתמש בכל סעד ו/או זכות. למען הסר ספק ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יובהר כי לא תהא למשתמש כל טענה או זכות כלשהי בקשר לפעולות בהן תנקוט מנהלת האתר עקב תקלה ו/או שיבוש כאמור;
לכל הוצאה, אובדן או נזק שיגרמו בקשר עם מעשים או מחדלים של המשתמש ו/או צדדים שלישיים, לרבות, ומבלי לגרוע, ספקי תקשורת (לרבות בקשר לתקלה ו/או לשיבוש, זמני או קבוע, בקווי התקשורת).
לכל הוצאה, אובדן או נזק שיגרמו בקשר עם גישה בלתי מורשית, התקפות, פריצה וחדירה למידע (או ניסיון לבצע כל אחד מאלה) באמצעות קווי תקשורת או רשת תקשורת אחרת.
לכל הוצאה, אובדן או נזק שייגרמו למשתמש כתוצאה מעדכון ו/או ביטול ו/או הסרה של תכנים מהאתר ו/או הורדת האתר (או חסימת הגישה אליו) לפרקי זמן סבירים ומקובלים לצרכי תחזוקה ו/או שדרוג.
מבלי לגרוע מהאמור לעיל:

השימוש הרציף באתר תלוי, בין השאר, בזמינותן, תקינותן ושרידותן של רשת האינטרנט ו/או (לפי העניין) רשת התקשורת הסלולארית, אשר כידוע, בחלק מן הזמנים ו/או האזורים במדינת ישראל אינה מלאה ורציפה. מנהל האתר ו/או מי מטעמו, לא יישאו באחריות לכל הפסד, הוצאה, אובדן או נזק, לרבות נזק מיוחד, תוצאתי או עקיף, שנגרם בקשר לפעילות או אי פעילות של האתר, ובכלל זה (ומבלי לגרוע) בקשר לטעות, תקלה או כשל טכני או אחר בצפייה במידע.
האתר עשוי לכלול אי-דיוקים או טעויות סופר ואחרות ואין אפשרות למנוע שגיאות, ליקויים וטעויות בתכנים ו/או בדרך העברתם.
רשתות תקשורת, מחשבים, שרתים ואתרי אינטרנט חשופים להתקפות וניסיונות פריצה מצד גורמים שונים. מנהלת האתר נוקטת במספר אמצעי אבטחה על מנת לשמור על פרטיות המידע שיוזן במסגרת השימוש באתר, אולם על המשתמש לדעת כי לא ניתן להבטיח זאת לחלוטין וייתכנו פריצות אבטחה וחדירות לאתר. מנהל האתר אינה מתחייבת שהאתר יהיה חסין באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בו. בגלישה באתר, ובמסירת פרטי המשתמש, המשתמש משחרר את מנהל האתר ו/או מי מטעמו מאחריות לכל נזק שייגרם לו ו/או למי מטעמו עקב התקפות, ניסיונות פריצה וחדירות למידע כאמור ומוותר על כל טענה כנגד מנהלת האתר ו/או מי מטעמו בקשר לכך.
בכל מקרה חבות מנהל האתר, תחת כל עילה משפטית שהיא, בגין נזקים הנזכרים בסעיף זה לא תעלה מעבר לגובה התמורה ששולמה בפועל למנהלת האתר על ידי המשתמש.

8. הגבלת השימוש באתר

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, יהיה מנהל האתר רשאי למנוע ממשתמש מלעשות כל שימוש באתר בכל אחד מהמקרים הבאים:
המשתמש ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין;
המשתמש הפר תנאי מתנאי השימוש;
המשתמש ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע במנהלת האתר ו/או במי מטעמה ו/או בצד ג’ כלשהו, לרבות משתמשים אחרים באתר או בפעילות התקינה של הא

מדיניות פרטיות

הפרטים שיימסרו על ידי המשתמש במסגרת השימוש באתר וכן כל נתון אחר שיופק על סמך ניתוח פרטים אלה וכל מידע אודות המשתמש שהגיע ו/או יגיע לידיעת מנהל האתר במסגרת השימוש באתר (ביחד להלן: “פרטי המשתמש”), יהיו כפופים להוראות המפורטות להלן.
השימוש של המשתמש באתר ומסירת פרטי המשתמש למנהל האתר מהווה הסכמה מצדו של המשתמש לכך שפרטי המשתמש יוחזקו וינוהלו על ידי מנהל האתר, וכי ייעשה במידע זה שימוש, למטרות הפעלת האתר, מתן שירותים למשתמש, ביצוע והשלמת עסקאות, פניה אל המשתמש, מענה לשאלות, לצרכים פנימיים, כגון צרכי תחקור תלונות ו/או ביקורות, לצורך ניתוח, בקרה ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים (מידע זה לא יזהה אותך אישית). המשתמש מסכים לכך שהשימוש כאמור בפרטי המשתמש לא ייחשב כפגיעה כלשהי בפרטיותו של המשתמש, ומנהל האתר לא תיחשב כמפרה התחייבות לפרטיות או לפוגעת בפרטיות של המשתמש בשל כל מידע שיהיה בו כדי לזהות את המשתמש או להתחקות אחריו.
לא חלה על המשתמש כל חובה חוקית למסור את פרטי המשתמש שלו למנהל האתר ומסירת פרטי המשתמש כאמור נעשית מרצונו החופשי ובהסכמתו המלאה של המשתמש.
מנהל האתר לא ימסור את פרטי המשתמש לצדדים שלישיים, אלא בכל אחד מן המקרים המפורטים להלן: (א) אם יידרש לעשות כן על פי צו שיפוטי או לפי דין; (ב) אם תתקבל התראה לנקיטה בהליכים משפטיים נגדה בגין פעולות שבוצעו על ידי המשתמש וכן בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בין המשתמש לבין מנהל האתר; (ג) אם מנהל האתר תארגן את פעילות האתר במסגרת גוף אחר – וכן במקרה שמנהל האתר ימזג את עסקיה עם גוף אחר – הוא יהיה זכאי להעביר לגוף האחר את פרטי המשתמש, ובלבד שהגוף האחר יקבל על עצמו כלפי המשתמש את הוראות מדיניות פרטיות זו; (ד) אם תועלה טענה או יתעורר חשד אצל מנהל האתר כי המשתמש ביצע מעשה ו/או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בה ו/או במי מטעמה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות במשתמשים אחרים; (ה) אם תועלה טענה או יתעורר אצל מנהל האתר חשד סביר כי המשתמש עשה שימוש באתר לצורך ביצוע מעשה בלתי חוקי ו/או כדי לאפשר, להקל, לסייע ו/או לעודד את ביצועו של מעשה כזה; (ו) אם תועלה טענה או יתעורר אצל מנהל האתר חשד סביר כי המשתמש הפר איזה מתנאי השימוש ו/או כל הסכם עם מנהל האתר ו/או עם מי מטעמה; (ז) אם וככל שהדבר יידרש לצורך הפעלת האתר ומתן השירותים למשתמש, כגון העברת פרטים לעובדים, קבלני משנה, שותפים עסקיים, בתי עסק או גופים אחרים, המעורבים בתפעול האתר או במתן השירותים המוצעים על ידי האתר. לא תהיה למשתמש טענה או דרישה כלפי מנהל האתר ו/או מי מטעמו בקשר למסירת פרטי המשתמש כאמור.
אם המשתמש: (א) מתנגד לשימוש בפרטי המשתמש שלו; או (ב) מעוניין לעיין, למחוק או לתקן פרט מפרטי המשתמש, עליו להודיע על כך למנהל האתר באמצעות פנייה בהתאם לפרטי ההתקשרות עם מנהל האתר המפורטים תחת עמוד צור קשר, ובמקרה זה מנהל האתר תפעל בהתאם להוראה שנמסרה לה כאמור, בכפוף לדין החל.
ככל והמשתמש מוסר למנהל האתר פרטי אדם שלישי עבורו בוצעה ההזמנה, המשתמש מסכים כי יש בידיו את כל האישורים וההסכמות הנדרשים לצורך מסירת פרטי אותו אדם למנהלת האתר והמשתמש מתחייב לשפות את מנהלת האתר בגין כל נזק שייגרם לה כתוצאה מתביעה או דרישה שתועלה כנגדה מצד כל אדם בגין שימוש בפרטים אלו.

 

מדיניות משלוחים

דגש חשוב!!!
במידה ולקוח ביצע הזמנה דרך האתר ולא דאג לאסוף את המשלוח והפריט חזר לבית העסק הלקוח יחויב במשלוח נוסף.

כללי

כל הזמנה של מוצר כפופה לאישור מנהל האתר. מנהל האתר שומר לעצמו את הזכות לאשר, לדחות או להגביל הזמנה כלשהי, על פי שיקול דעת הסביר בנסיבות העניין ולא תתקבל כל טענה ו/או דרישה כלפי מנהל האתר בקשר לכך.
כל הסכומים והמחירים המוצגים באתר כוללים מע”מ, אלא אם צוין מפורשות אחרת. מנהל האתר רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר ואת תעריפי המשלוחים מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת. המחיר התקף ביחס להזמנה שבוצעה הוא המחיר שהתפרסם באתר בעת השלמת תהליך ההזמנה. אם עודכנו המחירים לפני שהושלם תהליך ההזמנה, יחויב המשתמש לפי המחירים המעודכנים.
תנאי לביצוע הזמנות באמצעות האתר הוא החזקה של המשתמש בכרטיס אשראי או באמצעי תשלום (למשל PayPal) תקף (שלא הוגבל או נחסם מכל סיבה שהיא). אם נעשה שימוש בכרטיס אשראי, ייעשה שימוש רק בכרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי תקף, שהונפק בישראל ע”י אחת מחברות כרטיסי האשראי. היה והמשתמש עושה שימוש בפרטי כרטיס אשראי או אמצעי תשלום אחר של צד שלישי כלשהו, השימוש בכרטיס האשראי או (לפי העניין) אמצעי התשלום הנ”ל הנו על דעתו ובהסכמתו המלאה של הבעלים הרשום של כרטיס האשראי או אמצעי התשלום, וכי המשתמש יישא בלעדית באחריות המלאה וישפה את מנהל האתר באופן מידי בגין כל תביעה ו/או דרישה של הבעלים של כרטיס האשראי או אמצעי התשלום או צד שלישי כלשהו בקשר לשימוש של המשתמש בכרטיס אשראי או אמצעי התשלום כאמור.
בתשלום באמצעות חשבון PayPal (או כל ספק שירותי תשלום מקוון אחר) יתבקש המשתמש להזין את פרטי חשבונו הקיים באתר PayPal (או חשבון אצל ספק שירותי התשלום המקוון האחר). אם החליט המשתמש לשלם באמצעות חשבון PayPal/ספק תשלום מקוון אחר, מנהל האתר יוכל לגבות את התשלום עבור המוצרים רק לאחר קבלת אישור מ-/PayPal ספק אחר. השימוש וקבלת האישור כפוף לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של PayPal/ספק שירותי תשלום מקוון, ולא של האתר.
מנהל האתר מוכר מוצרים ומעניק שירותים אך ורק לבגירים (קרי, אנשים מעל גיל 18). אם הנך קטין, אתה רשאי להשתמש באתר או לרכוש מוצר או שירות אך ורק באישור הורה ו/או אפוטרופוס. מנהל האתר שומר לעצמו את הזכות לסרב להעניק שירות, לבטל חשבון ולבטל הזמנות, על פי שיקול דעתו הבלעדי בכל מקרה שהלקוח הינו מתחת לגיל 18.

ביצוע הזמנות

משתמש יהיה רשאי לבצע הזמנות של מוצרים דרך האתר או בהזמנה טלפונית.
מובהר בזאת כי על מנת להבטיח את ביצוע ההזמנה ביעילות וללא תקלות, יש להקפיד על מסירת כל הפרטים הנדרשים באתר באופן מדויק ועדכני. אם בעת ביצוע ההזמנה יימסרו פרטים שגויים, מנהל האתר לא יוכל להבטיח שההזמנה תיקלט, תתבצע או שההזמנה תגיע ליעדה ו/או במועד המבוקש, וללקוח לא תהא כל זכות, דרישה, טענה ו/או תביעה כנגד מנהל האתר בשל כך. המשתמש יישא באחריות מלאה לנזק מכל מין וסוג שהוא שייגרם לו ו/או למנהל האתר ו/או לצד שלישי אחר כלשהו בגין טעות שביצע המשתמש בהקלדת נתונים בקשר עם ביצוע ההזמנה באתר, לרבות טעות בהקלדת מועד האספקה, מקום האספקה, פרטי אמצעי תשלום, הערות שונות וכיו”ב
המשתמש מתחייב בזאת כי כל הפרטים אותם הזין במהלך ביצוע הרכישה יהיו נכונים, מדויקים, מעודכנים ומלאים. הגשת פרטים כוזבים הנה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים על פי דין.
עם ביצוע ההזמנה ע״י הלקוח יבצע מנהל האתר בדיקה של פרטי כרטיס האשראי או אמצעי התשלום בו נעשה שימוש לצורך ביצוע ההזמנה.
ביצוע הזמנות של מוצרים דרך האתר כפוף לזמינות המלאי של כל מוצר ומוצר בעת ביצוע ההזמנה (אם אף חוסר הזמינות במלאי לא צוין באתר). מנהל האתר אינו מתחייב להחזיק מלאי של כל המוצרים המפורסמים באתר. היה והמוצר אינו קיים במלאי, לא יהא מנהל האתר מחויב במכירת המוצר, ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בעניין זה כלפי מנהל האתר.
תמונות העבודות המוצגות באתר הכי קרובות למקור, אך עדיין ייתכן פער מסויים בין התמונה על צג המחשב לבין העבודה המקורית. השינוי יכול להיות בין השאר בגווני הצבע שיכולים להראות שונה במסך.
מנהל האתר עושה ככל יכולתה לוודא שהמידע המוצג באתר יהיה המידע השלם והמדויק ביותר אך יובהר, כי עלולים להופיע בו, בתום לב, אי דיוקים או שגיאות ובכפוף לאמור בדין החל, מנהל האתר לא יישא באחריות כל שהיא הנובעת מהן או קשורה אליהן.
אין מנהל האתר אחראי לבלאי הנוצר בעבודה במהלך השנים.

אספקה ומשלוח

הלקוח יהיה רשאי לקבל את המוצרים באחת מהדרכים הבאות לבחירתו בעת ביצוע ההזמנה באתר:
איסוף עצמי – הלקוח יהיה רשאי לאסוף את המוצרים שהזמין דרך האתר באיסוף עצמי בתיאום מראש מול מנהל האתר. איסוף המוצר חייב להתבצע בתוך 14 ימי עסקים מיום אישור ההזמנה. לקוח אשר ביצע הזמנה למוצר כלשהו ולא יאסוף את המוצר עד המועד האמור, ייחשב הדבר כהודעת הלקוח בדבר ביטול העסקה, ויחולו לגבי מקרה זה הוראות ביטול העסקה.
שליח עד הבית – המוצרים יישלחו עם שליח עד לכתובת שהוזנה על ידי המשתמש בעת ביצוע ההזמנה.
משלוח רגיל בדואר – המוצרים ישלחו באמצעות דואר ישראל לכתובת שהוזנה על ידי המשתמש בעת ביצוע ההזמנה.
אספקת המוצרים שנרכשו באמצעות האתר תתבצע תמורת תשלום דמי משלוח, בשיעור כפי שיתפרסם באתר, מעת לעת, בכפוף לעיכובים עקב גורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת מנהל האתר. היה ואין ביכולתו של מנהל האתר ו/או חברת המשלוחים מטעמה לבצע את המשלוח עד למיקום האספקה שנתבקש מכל סיבה שהיא, לרבות בשל תנאי מזג אוויר ו/או מצב בטחוני, יובהר העניין ללקוח על ידי מנהל האתר ויימצא פתרון מוסכם על הצדדים ובכל מקרה לא ייחשב הדבר הפרה של מנהל האתר.
אספקה לאזורים מרוחקים מאוד מהמרכז יהיה בהתאם לתשלום שתגבה חברת השליחויות ובהסכמת הלקוח כמובן.
משלוח שהוחזר למנהל האתר מסיבה כלשהי שאינה קשורה למנהל האתר, יישלח בשנית ללקוח בכפוף לתשלום דמי משלוח נוספים.

במקרים של שוברים –

באפשרות הלקוח לרכוש דרך האתר שובר הנחה למימוש במספרה.
בעת רכישת השובר יאשר הלקוח את הדברים ושקרא את תנאי ההזמנה.
לא ניתן יהיה לעשות שימוש בשובר בסניף סינימה סיטי ראשון לציון.
ניתן יהיה להשתמש בשובר רק ביום שלמחרת הרכישה.
לא ניתן להוריד את השובר במספרה ולהשתמש בו – על המקום.
חובת הלקוח לקרוא את התנאים ולעיין בפירוט המוצר לפני הרכישה.
שכן אם לא עשה זאת וביצע הזמנה, יראה כי אישר את התנאים ולא תהיה בידו אפשרות – להתלונן/ לדרוש פיצוי / לתבוע את בעל העסק.

ביטול עסקה ומדיניות החזרת מוצרים

ביטול עסקה כפופה להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן”). ביטול של עסקה ייעשה באמצעות פנייה בכתב למנהל האתר, באחת מהדרכים האמורות:
לקוח יהיה רשאי לבטל עסקה לרכישת מוצר, מכל סיבה שהיא, מיום עשיית העסקה ועד ארבעה עשר (14) ימים מיום קבלת המוצר או מיום קבלת מסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף קטן 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר מביניהם.
על אף האמור לעיל, לקוח לא יהיה רשאי לבטל עסקה לרכישת מוצרים שיוצרו בהתאמה אישית לצרכן.
במקרה של ביטול עקב פגם במוצר או אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים אשר נמסרו ללקוח בנוגע למוצר או עקב אי-אספקת המוצר במועד שנקבע לכך או בשל כל הפרה אחרת מצד מנהל האתר, יחזיר מנהל האתר, בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם, תבטל את החיוב בשל העסקה ותמסור ללקוח עותק מהודעת ביטול החיוב כאמור ולא תגבה דמי ביטול כלשהם. ככל והלקוח קיבל את המוצר, עליו להעמידו לרשות מנהלת האתר במקום בו נמסר לו המוצר.
במקרה של ביטול שלא עקב פגם במוצר או אי התאמה, יחזיר מנהל האתר ללקוח, בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול את סכום העסקה במלואו, זולת דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% משווי העסקה או 100 ש”ח, לפי הנמוך מביניהם, דמי המשלוח (ככל והמוצר סופק ללקוח) והוצאות איסוף המוצר מבית הלקוח. ככל והלקוח קיבל את המוצר, עליו להעמידו לרשות מנהל האתר במקום בו נמסר לו המוצר על ידי מנהל האתר.
החזרת מוצרים לאחר שמצבם שונה לרעה בזמן שהיו ברשות הלקוח, לרבות במקרה של החזרת מוצר שנפגם ו/או ניזוק ו/או התקלקל ו/או ספג פגיעה כלשהי ו/או שאריזתו הושחתה או שנעשה בו שימוש, המשנה מצבו של המוצר לרעה, כפופה לזכותה של מנהל האתר לתבוע את נזקיו בשל כך.
כל זיכוי כספי יועבר לכרטיס האשראי או לאמצעי התשלום בו בוצעה ההזמנה בלבד, ובהתאם ללוחות הזמנים של חברת האשראי/ספקי שירות התשלום המקוון (למשל PayPal).

תקן PCI DSS

בהרבה מקרים נתונים אלה מאוחסנים באופן שלא הולם את מידת רגישותם כפועל יוצא מכך אנו עדים לגידול בפעילות לא חוקית אשר מסבה נזקים ללקוחות, בתי עסק וחברות האשראי, הן כספיים והן נזקי מוניטין כדי לתת מענה לתופעה זו הגדירו חברות האשראי הבינלאומיות תקן אבטחת מידע של תעשיית כרטיסי האשראי הנקרא: התקן חל על כל גוף המעביר, מאחסן, מעבד או מכבד נתוני אשראי באופן ישיר או עקיף. בהגדרה זו נכללים כל בתי העסק, וכן ספקי שירותים, בנקים וחברות האשראי הסולקות. התקן נקבע ומתוחזק על ידי מועצת ה-PCI, שהינה פורום כלל עולמי שהוקם על ידי חמש חברות האשראי הבינלאומיות ב-2006. חברות האשראי הבינלאומיות אימצו את התקן שנקבע על ידי מועצת ה-PCI ומחייבות כל ארגון המכבד כרטיסי אשראי לעמוד בו.

אתר קונדלראסטה עומד בתקן אחיד לאבטחת מידע לעסקים